Regulamin klubu CHACHArnia

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości odwiedzających klub Chacharnia.

 2. Wraz z wejściem na teren obiektu Gość zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 3. Z usług klubu Chacharnia mogą korzystać: osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

 4. Dzieci i młodzież poniżej lat 18 mogą przebywać na terenie klubu Chacharnia po godzinie 20:00 oraz korzystać z usług świadczonych na terenie klubu Chacharnia wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 5. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz:

  • palenia papierosów poza wyznaczoną strefą

  • zażywania środków odurzających,

  • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych

  • wnoszenia do klubu Chacharnia żywności oraz innych towarów w opakowaniach szklanych,

  • wprowadzania i przebywania zwierząt,

  • niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic nakazujących i zakazujących,

  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających,

  • prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez pisemnej zgody Dziedzice Sp. z o.o.

 6. Osoby przebywające na terenie klubu Chacharnia i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje w tym pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w klubie Chacharnia, a także osoby nie stosujące się do przepisów Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub Obsługi, mogą zostać usunięte z terenu klubu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

 7. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia klubu Chacharnia należy niezwłocznie informować Obsługę.

 8. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących własność klubu Chacharnia Użytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.

 9. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do zaleceń regulaminu lub instrukcji. Zarządca gwarantuje, iż monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 10. Klub Chacharnia nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

 11. Rzeczy znalezione na terenie Browaru Dziedzice należy przekazać Obsłudze klubu Chacharnia.

 12. Użytkownik jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność na scenie, antresolach, podestach, schodach prowadzących na antresole, podesty i sceny, używając poręczy i uchwytów. W przypadku zaistnienia wypadku spowodowanego brakiem należytej ostrożności przez osobę klub nie ponosi żadnej prawnej odpowiedzialności.

 13. Podstawą wstępu i pobytu w klubie uczestników zajęć lub imprez jest:

  • dla widzów uczestniczących w imprezie biletowanej – ważny bilet wstępu,

  • dla dziennikarzy prasa, radia i TV – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy lub akredytacja upoważniająca do wstępu na imprezę.

  • dla gości honorowych itp. – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,

 14. Bilet wstępu zapewnia posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w dalszej części niniejszego regulaminu.

 15. Bilet wstępu lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:

  • zajęcia miejsca określonego na bilecie

  • swobodnej obserwacji imprezy,

  • korzystania z szatni i WC.

 16. Ochrona ma prawo do kontroli torebek oraz wszelkiego rodzaju plecaków i toreb przy wejściu i w każdej chwili trwania imprezy.

 17. Ochrona i selekcjoner ma prawo nie wyrazić zgody na chwilowe opuszczenie klubu Chacharnia przez każdą osobę posiadającą bilet.

 18. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogącego spowodować uszkodzenie słuchu oraz świateł mogących spowodować uszkodzenie wzroku lub powodować epilepsję. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku i światła uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

 19. Uczestnicy mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce bądź uderzenie o elementy zabezpieczające.

 20. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem bądź uderzeniem o wyżej wymienione elementy uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własna odpowiedzialność.

 21. Obowiązki posiadacza biletu wstępu:

  • zachowanie się zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceniami spikera imprezy,

  • korzystanie wyłącznie z wyraźnie oznakowanych wejść i wyjść z terenu obiektu,

  • poruszanie się po obiekcie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym i zajęcia miejsca w odpowiednim sektorze, chyba, że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe,

  • kulturalne zachowanie w czasie pobytu na obiekcie.

  • zachowanie biletu do czasu zakończenia imprezy.

 22. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze klubu Chacharnia.

 23. Obowiązuje zakaz wynoszenia z klubu Chacharnia szkła i innych rzeczy będących własnością klubu.

 24. Gość klubu Chacharnia wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych z jego udziałem.

 25. Każdy kto jest w klubie ma świadomość, że jego wizerunek może być umieszczany w reklamowanych imprezach klubu Chacharnia, na stronie internetowej klubu Chacharnia, kanale YouTube klubu Chacharnia, Facebookowym Fan-pagu klubu Chacharnia oraz oficjalnych filmach klubu Chacharnia.

 26. Kierownik klubu Chacharnia oraz upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania korzystania z usług klubu Chacharnia.

 27. Wejście Użytkownika na teren klubu Chacharnia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

WŁAŚCICIEL

DZIEDZICE Sp. z o.o.